Letras / letra N / Naomi Shemer

 1. 1. Al Kanfei Hakesef - Al kanfei hakesef rechuvim Abirei haru'ach be'avim. Ha'azim vehatovim Kivnei-reshev yagbiu uf Uvetoch shamayim neki'im Zoharim shiv'at hareki'im Va'anachnu mamri'im MiGolan ve'ad Yam
 2. 2. Al Kol Eleh - Al hadvash ve'al ha'okets Al hamar vehamatok Al biteynu hatinoket shmor eyli hatov. Al ha'esh hamevo'eret Al hamayim hazakim Al Ha'ish hashav habayta min hamerkhakim Refrão Al
 3. 3. Anashim Tovim - Tifkechu et haenayim tistaklu saviv Po vasham nigmar hachoref venichnas aviv Basade leyad haderech yesh kvar dganiyot Al tagidu li shekol ze lo yachol lihyot. Refrão: Anashim tovim b
 4. 4. Asif - Esof et hama'asim et hamilim veha'otot k'mo yevul brachah kaved miset. Esof et haprichah asher gamla lazichronot shel kayitz shechalaf beterem et. Esof et kol mar'ot paneiha hayafim
 5. 5. Atzuv Lamut Be'emtza Hatamuz - Atzuv lamut be'emtza hatamuz diglei hakayitz nisa'im el al al rosh/berosh hatoren tor homeh ve'lo yech'dal ki al keitzech ve'al k'tzirech heidad nafal Atzuv lamut be'emtza hatamuz davka
 6. 6. Beit Chalomotay - Beveit chalomotai asher berosh giv'ah tanur gadol ev'neh ve'esh tamid tiv'ar vechalonot shiv'ah va'arubah g'vohah beveit chalomotai asher berosh giv'ah Ani tanur gadol ev'neh va'arubah g'v
 7. 7. Después Del Atardecer En El Campo - Entre los maizales y los trigales después del atardecer en el campo caminaba una niña solitaria después del atardecer en el campo. El sol desapareció por sobre las montañas y ella aún
 8. 8. El Borot Hamayim - Me'ahavati halachti el borot hamayim bedarchei midbar be'retz lo zru'ah me'ahavati shachachti ir uvayit uve'ikvoteicha bin'hiyah pru'ah El borot hamayim, el borot hamayim el hama
 9. 9. Etzleinu Bechatzer - Etzleinu bechatzer betzel atzei hazayit ba'im bederech k'lal hamon orchim lakayitz Lechol echad mehem safah mishelo vederech mishelo lehagid shalom. (x2) Ben me'italiah omer B
 10. 10. Hachagigah Nigmeret - HACHAGIGAH NIGMERET Naomi Shemer Velifamim hachagiga nigmeret, kibui orot, hachatzotzra omeret shalom lakinorot. Ashmoret tichona nosheket lashlishit, lakum machar baboker ulehatch
 11. 11. Ha'ir Be'afor - Im tirtzi she'areh lach et ha'ir be'afor bo'i unetayel bah al avnei mirtzafot Dom nisa et eineinu layonim she'afot im tirtzi she'areh lach et ha'ir be'afor (x2) Az eten et yadai lac
 12. 12. Hoy Artzi Molad'ti - Hoy, artzi molad'ti, har trashim kere'ach. Eder ulpeh, seh ug'di, zehav hadar same'ach. Minzarim, gal, matzevah, kipot tit al bayit. Moshavah lo noshavah zayit etzel zayit. Eret
 13. 13. Jerusalem of Gold - Avir harim zalul kayayin Ve-rei'ah oranim Nissa be-ru'ah ha'arbayim Im kol pa'amonim U-ve-tardemat ilan va-even Shvuyah ba-halomah Ha-ir asher badad yoshevet U-ve-libbah homah Y
 14. 14. Lu Yehi - Od yesh mifras lavan ba'ofek mul anan shachor kaved Kol shenevakesh - Lu Yehi. Ve'im bacholonot ha'erev Or nerot hachag ro'ed - Kol shenevakesh - Lu Yehi. Lu Yehi, Lu Yehi, Ana, Lu
 15. 15. Mak'helah Alizah - Al rosh habrosh shebechatzer simcha vahamulah, sham kol hatziporim ba'ir hekimu mak'helah. Ha'efronit hasolanit nik'tah et hagaron, shilvah kanaf, zak'fah makor vegam patz'chah beron
 16. 16. Omrim Yeshna Eretz - Omrim: Yeshna eretz, eretz sh'churat shemesh. Ayeh otah eretz? Eifo otah shemesh? Omrim: Yeshna eretz, amudeiha shiv'ah, shiv'ah kochvei lechet, tsatsim al kol giv'ah. Eifo otah
 17. 17. Shabat - Shemesh shak'ah, shak'ah me'ever yam yemei hachol chalfu, chalfu ve'einam vekochavim sham bamarom yevarchu: shabat shalom
 18. 18. SHANA TOVA (2) - Al hadesheh tal vageshem veshana tova Uvadelet or utchelet shel hayom haba Min haru'ach daf shaluach chadashot tovot Magiot al knaf haruach el halevavot. Ulai im hashana tihye tova Nishkach darc
 19. 19. Sheleg Al Iri - Sheleg al iri, kol halailah nach. El artzot hachom, ahuvi halach. Sheleg al iri, vehalailah kar. Me'artzot hachom, li yavi tamar. Sheleg al iri, vehalailah kar. Me'artzot hachom, li yavi
 20. 20. Shir Hamaccabiah - Yoter maher, yoter gavoha, Yoter yafeh, yoter chazak. Heitev larutz heitev lifgo'a/liklo'a, Ulenatze'ach bamis'chak. Mikol arba ruchot shamaim, Kulchem shalom, kulchem echai Alfei brachot
 21. 21. Shir Lechag Ha'asor - SHIR LECHAG HA'ASOR Naomi Shemer Kol haboker hakineret lo chadlah lis'or bekachol hi mezameret shir lechag asor Shiru shiru shiru shir lechag asor shiru shiru shiru chg asor
 22. 22. Shirat Ha'asavim - Da lekha, shekol ro'eih ve ro'eih yeish lo nigun meyuchad mishelo. Da lekha, shekol eisev va'eisev yeish lo shirah meyuchedet mishelo. Umishirat ha'asavim na'aseh nigun shel ro'eih.
 23. 23. Shlomit Bona Sukkah - Shlomit bonah sukah mu'eret viy'rukah al ken hi asukah hayom ve'ein zo stam sukah mu'eret viy'rukah - Shlomi bonah sukat shalom Hi lo tish'kach lasim lulav vahadasim anaf shel arav
 24. 24. Simaney Derech - Mi zocher umi yode'a et haderech el beiti mi asher koli shome'a hu yavo habaitah iti anenei notzah mime'al vehashelef leraglai vedin'dun pa'amon hapele hashomer tamid alai Ei misha
 25. 25. Tfilati - Ha'azina Elohim tfilati ve'al na titalem mitchinti. Mi yiten li kanaf kayona, a'ufa li ve'eshkona. Ani el Elohai ekra vehu yoshieni.
 26. 26. Yerushalayim Shel Zahav - Avir harim zalul kayayin Ve-rei'ah oranim Nissa be-ru'ah ha'arbayim Im kol pa'amonim U-ve-tardemat ilan va-even Shvuyah ba-halomah Ha-ir asher badad yoshevet U-ve-libbah homah Y
 27. 27. Yesh Li Chag - Keshete'alem t'ruat hafestivalim yelavlevu shirei ahavati. Ani yachol lismo'ach eich sheba li vezehu zeh hachag ha'amiti. Refrão: Yesh li yom yom chag, yesh li chag yom yom, yesh li
x

Conte para seus amigos as músicas que você curte

FECHAR

Playlist atualizada com sucesso!

Os programas existentes nesta playlist não podem ser salvos.

Apagar Todas
Comunicar erro

Sua senha é secreta. Nenhum funcionário do UOL está autorizado a solicitá-la.

© 1996-2013 UOL - O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. Hospedagem: UOL Host