Letras / letra C / Cheek

 1. 1. 1140 - Aha, jea Aha, jea Aha, jea Cheek Ootsä koskaa miettiny, jos sul ois 24 tuntii aikaa Mitä sä tekisit? Minne menisit? Mitä keksisit? Mitä tekisit? Mitä tekisit? Jos mul ois vuorokaus aikaa el
 2. 2. a To Co Mam - Mo¿e znaczysz wiêcej ni¿ sam wiesz. Mo¿e pragnê Ciê bardziej, Ni¿ ktokolwiek kiedyœ pragn¹³ Ciê. Mo¿e jesteœ kimœ, kim ³atwiej byæ. Mo¿e g³uchym milczeniem, Kiedy pytam dok¹d iœæ. I dok³adnie
 3. 3. Älä - Onks mikki päällä? [Chorus:] Älä nää, älä kuule, älä puhu pahaa Se on heikkoutta Älä nää, älä kuule, älä puhu pahaa Se satuttaa X2 Cheek: Näit vuosii enemmän ku pää antas periks Poika on ker
 4. 4. Avaimet Hukassa - Otin hetken etäisyyt ja nyt aloin skriivaa tät, miten hyvät jutut kaatuu; mä en fiilaa tät. Mut tuntuu vaan et on pakko diilaa tätä purkaa tunteet riimeiks ja taas yön tunnit fiilaa tät. Vois san
 5. 5. Avaimet Mun Himaan - Kysyn onks sul berberi pelis ja avaimet mun himaa, sanoit "toivon niin mut suotta starailet kumminkaan" Lähit mukaan, luulit et halailet mut pilal, ha Jos en haluu päästää irti sust, Teet yöllä k
 6. 6. Avaimet Mun Kiesiin - Runttaan kapakkaan taas, niinku Euroopan omistaja Liikun isoin elein, en tullu reunoja somistamaa Vippi biistoo "venaa teuvo vaa kokista" Hah! Tutka päälle, parhaat seulomaan pokista ja tänään i
 7. 7. Banks And Patches - A combination of several effects will make a good song become much better Oh just a few details like money and lovers a slim body and good wine is all we need in our song A combination of seve
 8. 8. B¹dÿ Pewny - Gasn¹ lampy, Zamar³ czas; Ktoœ ciê zdradzi³, Pewnie ja. Moje s³owa rani¹ ciebie wci¹¿ przedziwnie, Budz¹ gniew. I dlatego nie chcesz d³u¿ej trwaæ ju¿ przy mnie, Nie chcesz mnie. B¹dŸ pewny, j
 9. 9. Bêdê Jak - Dla paru chwil by poczuæ szczêœcie. Dla paru chwil byœ zostaæ chcia³. Byœ niezdarnie wmawia³ mi, ¯e tylko dla mnie jest warto ¿yæ. Bêdê jak twój grzeszny klown, Dam ci wiêcej, ni¿ byœ chcia³. P
 10. 10. Bedroom Parties - We are going to the big party We´re gonna have some fun, fun, fun, fun Bring a lot of friends to the party Everyone you know is around We are going to the big party We´re gonna play some music o
 11. 11. Bezpowrotnie - Czekam prawdy nie chc¹c znaæ. Niezbyt dziwny jest jej smak, ca³y czas. Czego pragniesz, czego chcesz, ju¿ wiem: Uciec przede mn¹. W myœlach chorych tonê wci¹¿. Podœwiadomie s³yszê te¿ twój g³os.
 12. 12. Black Dog /From Cd Koncert Inaczej (Concert Other) - Hey, hey, mama said the way you move Gonna make you sweat, gonna make you groove. Oh, oh, child, way you shake that thing Gonna make you burn, gonna make you sting. Hey, hey, baby, when you w
 13. 13. Byæ Tak Blisko - Przy tobie wiem czego chcê. Czekam kryj¹c strach. Czy ty uœpisz w sobie gniew I odpowiesz: Nic nas nie rozdzieli. W tak¹ noc Nie wa¿ne jest ju¿ nic, Gdy zechcesz ze mn¹ byæ, Byæ tak blisko.
 14. 14. Cancer - I think I'd be lying if I said I don't enjoy this Waking up soaked in sweat Wondering who you're lying with The sinkings better when he dips to reach that perfect place Where we've all been trapp
 15. 15. Can't You See? - Everywhere I go you're always on my mind And I want you to know that I want to have you near me have you near me And no one knows and they would never understand how this feeling grows
 16. 16. Chcê Zatrzymaæ Ten Czas - To jest jak znak Pierwsza mi³oœæ jak sen Poca³unków twych smak Zbudzi³ w nas nowy dzieñ Tak dok³adnie ciê znam Pewnie sam nie wiesz jak Znam na tyle, a wci¹¿ Chcê odkrywaæ twój smak Chcê byœ
 17. 17. Chcê Znaæ Swój Grzech - Zobacz jak to wszystko zmienia mnie Czujê jak mym ¿yciem rz¹dzi lêk W ka¿d¹ noc kiedy pytam znów ukrywasz twarz Czy naprawdê tak muszê ¿yæ? Zabierz tam gdzie nikt nie znajdzie mnie Po tym j
 18. 18. Ciesz Siê Tym Dniem - Nie musisz kochaæ mnie jesteœ wolny od kiedy znam odpowiedŸ - cieszê siê jest mi trochê l¿ej trochê lepiej œpiê ju¿ samotnie od teraz mam przynajmniej jeden cel zapomnieæ ciê I przepêdz
 19. 19. Clue Me In - Two cigarettes flying close together trying their best to forget... the heating in their chest. One says I'm sorry if I made you sad. I just wanted to kiss you, to say that i had. Nights like
 20. 20. Co Mo¿e Przynieœæ Nowy Dzieñ - Bo¿e wiedzieæ chcê Czy wszystko ma na pewno sens Ty jedyny wiesz Co komu z nas pisane jest Jak wyt³umaczysz mi znów brak wspó³czucia w nas Tak trudno odró¿niæ nam dobro od z³a Czy wiedzieæ chce
 21. 21. Coœ Optymistycznego - Chocia¿ raz sob¹ b¹dŸ na tyle By pokazaæ na co ciê staæ Chocia¿ raz pozwól mi us³yszeæ ¯e zale¿y Ci w³aœnie na mnie Ju¿ nie obawiaj siê swoich pragnieñ To, ¿e wierzê, to ¿e oddam siebie Musi dz
 22. 22. Coca-Colê Chcê Piæ (I Want Drink Coca-Cola) - Prom - To jest jak znak Pierwsza mi³oœæ jak sen Poca³unków twych smak DŸwiêk najmilszych ci s³ów Z poza chmur s³oñca blask. Pragnê poczuæ dziœ znów Pierwszy ³yk, pierwszy raz I ta chwila ten c
 23. 23. Codex Avellum - Let's give up Let's give in Desperate, pathetic, the same place I've been Sing all night Sing all night Sing all night long I had it, a feeling of failure sucked dry Lost like a camera's wide
 24. 24. Cofnij Czas (Put Back The Time) - Tak trwaæ nie mogê W powietrzu gdzie tracê oddech Co noc Tak ¿yæ nie mogê bez sensu Tu nie jest zbyt bezpiecznie I to nie jest mój dom ¯ycie trzymane w zacisku Waszych ostrych szczêk
 25. 25. Conversations With Emily - Hey pretty what's on your mind nothing here an endless night I'm fed up and sick tired of me my thin boy voice ruins everything Oh sweetheart don't say such things we don't know who's listening
 26. 26. Cover Up - Lost yourself in the couch swimming with all the change again... waking up indifferent. Day after day, just one constant slap in the face keeps you awake. Waking up inside bleeding thr
 27. 27. Cukierek - Nie wmawiaj mi ¯e Ciê nie mogê zjeœæ ¯e zdrad¹ jest mój ka¿dy kês Choæ masz swe imiê, wagê, nawet cieñ Chcê ¿ebyœ z³udzeñ pozby³ siê Naiwniak!!! Nie mo¿esz odejœæ Patrzeæ mi w oczy Nie mo¿esz
 28. 28. Czekam Bojê Siê - Gdyby ktoœ mi odpowiedzia³ Najproœciej Czemu czujê niepokój wci¹¿ Gdybyœ chcia³ zrozumieæ niemoc W mej g³owie Gdybyœ chcia³ byæ tylko ze mn¹ Czekam Bo¿e mój A ty mi wi¹¿esz rêce Czekam bojê s
 29. 29. Dallas - I'm sick and tired of having no money Bread and water for dinner every day In my dreams I have a plan for us honey Saw it on TV, now here's what I say: Dallas Let's find some oil and start up a
 30. 30. Day One And Counting - A voice says dont bother screaming Day one has come and gone away Served on this diet of needles and knives Convincing myself to stay alive Are these the eyelides you tried to save? (i drink to
 31. 31. De Uno Y De Todos Los Modos - Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza, estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo de tu mirada Me sacude la tristeza Eres hermosa, mas por dentro que por fuera Te quiero pedi
 32. 32. Dear Sweet Impailer - The thin part is feeling so suffered. This bedroom, a voice, and a matress. It says "Don't sleep, don't think, just drink". You'll find yourself faster when passed out cold. (Where are you, tonig
 33. 33. Decir Adios - Tal vez al final nos dolio decir adios a quien no le duele perder el amor de su vida y mas cuando suele quererse como lo hicimos tu y yo un amor sin medida siempre deja una herida A quien lo le h
 34. 34. Dime - Hola mi amor como te va con el dime si eres feliz y que no te hace sufrir sabes mi amor yo no te puedo olvidar dime si acaso te da lo que nunca te di yo dime si en aquel tiempo que estaba
 35. 35. Disco Fever - Me and Sue in the summer time playing football everywhere getting tired, have some wine having parties everywhere We were dancing, we were dancing Sexy Eve in the summer time takes her clothes
 36. 36. Disco Ghost - She looks like she’s alone Standing at the disco At the disco And now she’s moving across the floor Drinking San Francisco At the disco And now she’s dancing close to you but you can’t see he
 37. 37. Do Z³udzenia - A to czego pragnê Do z³udzenia przypomina z³o Co tkwi w Tobie dla mnie Brudzi moje rêce krwi¹ Wiêc dlatego marzê Bym tylko ja zna³a rozkosz t¹ Gdy patrz¹c jak umierasz Mogê œmiaæ siê nawet lub
 38. 38. Dok¹d Mam Biec - Ja - bez niepokojów i k³amstw Uczê siê ¿yæ Nosz¹c œlady lat Bezsennych nocy Ma twarz nie chce ju¿ kryæ i graæ Deszcz niech zmyje ze mnie tê z³oœæ Modlê siê o spokój, myœli ³ad Jak krawêdÿ brzy
 39. 39. Domek Z Kart - Pocz¹tek cudowny jest ty kochasz i ona te¿ na skutek zderzenia cia³ straci³eœ g³owê znów a potem mijaj¹ dni za póŸno by roniæ ³zy za póŸno by przerwaæ walc tak obojêtnych dusz z obawy
 40. 40. Eksä Tiedä Kuka Mä Luulen Olevani - Eksä tiedä kuka mä luulen olevani Eksä muka tiedä kuka mä luulen olevani Ky-kyl mä tiedän sut Ky-ky-kyl mä tiedän sut Sä oot niin täynnä itseäs Eksä tiedä kuka mä luulen olevani Eksä muka tiedä
 41. 41. Electronic Overdose - My photocells react and contract your overloaded and fully stacked Your the latest out of a box latex covered on the rocks Your sockets are so inviting and your surface feels exciting In my wir
 42. 42. En La Pasión No Hay Palabras - Quiero llenarte de besos quiero robarme tu aliento desnudarte despacio muy suavemente en silencio y poco a poco mostrarte la calides de mis besos quiero que pruebes un poco de lo que pu
 43. 43. Es Tu Amor - Nunca crei que de pronto esto fuera pasarme enamorarme de ti fue tan facil Nunca crei que de pronto esto fuera pasarme enamorarme de ti fue tan facil Yo reconozco que desde que tu llegaste
 44. 44. Eschuame - Escuchame necetiamos hablar Lo nuestro no puede continuar asi es preciso hablarlo hoy Entiendeme te lo pido por el amor de los dos Vamos dejando el orgullo hacia tras y que sea el amor quien d
 45. 45. Etsi Joku Toinen - Mitä kuuluu, mitä sä teet nykyää, Miten miesten kanssa, onko ollu mitää pysyvää? Oon miettiny sua usein, mut en oo saanu soitettua, Kaijuttimen päältä sentää saanu pois sen kuvan Mietitkö koska
 46. 46. Etsintäkuulutettu - Ch-ch-cheek Valovuosii edel Vuosii edel Valovuosii edel Kuka sä oot? Jare Tiihonen, Cheek alias nuori Auervaara (what?) Vietti nuoruusvuodet Lahdes, Patoniitys, Launeella (nollakolme) ja Jengi
 47. 47. Fili¿anka Prawdy - Tu¿ obok twoich drzwi Osuwam siê po œcianie Zamykam oczy i wchodzê w ca³kiem inny œwiat Bez urojonych win Bez cia³ tak skrêpowanych Gdzie ciê¿ar ludzkich spojrzeñ Nie obezw³adnia nas ¯ycie to
 48. 48. Fresh - [Kerto:] Mä oon fresh (Mä oon fresh) Ja kyl sä näät sen (Sä näät sen) Pitäiskö tutustua? (Pitäiskö tutustua?) Mä oon fresh (Mä oon fresh) Ja sä tiedät sen (Tiedät sen) Älä pois päästä mua
 49. 49. Gambler - Yellow Eden had a son and his game has just begun and he wont leave until he's done no he wont leave until tomorrow and you know that we don't run We'll take a ride you and me all we feel is fr
 50. 50. Gasoline Kisses For Everyone - I think i'd be lying If i said i don't enjoy this. Waking up soaked in sweat Wondering who you're laying with. The sinking center in me Dips to reach that perfect place Where we've all been tra
 51. 51. Get It On (In And Out) - Boy, all I Know You won't see me at all When I'll walk out the door All by myself, on the floor For my life I want more Hey, all I know Black or white it's the same When they play with your
 52. 52. Good-Bye (Cameron's Poem) - Devil please stop mssing with us!! I am saying sayonara. Good-Bye for now... You are wrecking up this whole world, And we've all been paying for it. So we are now saying to you... Good-Bye fore
 53. 53. Gra Rozkoszy - Zamykam drzwi Zostaniesz dziœ Rozpalaæ ¿¹dze Wiem czego chcesz Zawstydzê ciê G³êboko mo¿e Wreszcie jest czas by ktoœ Przerwa³ ten trans z³y los Wreszcie jest czas by ktoœ Poczu³ to co czujes
 54. 54. Groupies - Here they come, they are walking down the street A living big sensation And together they are making dreams come true In their imagination They will make it any hour now What a celebration They
 55. 55. He Gave Me His Number - He gave me his number, i promised to call Just to get over you I'm trying so hard, working all day Just to get over you Looking back at my life Seems like i've always said that i love you I lov
 56. 56. Heart of Green - Anytime you want Anytime you feel this way You can show me the way to you Build the bridge Over the chasm of suspense Light the candle in this labyrinth Of hope for the only chance Don't make
 57. 57. Here On And Out - Screen play written for the obvious in mind. You rise and analyze secret little kneeshakes that keep you up all the time. We surround in circles, try to get up. One more false move; One m
 58. 58. Hey Sailor! - Honey, you look so cute in your little sailor suit Oh, you treat me oh so good when you're in my neighbourhood And yesterday evening I heard you brag about that you have a girl in every port Yo
 59. 59. Hidden Track - So breathless the night carves her airwaves out of leaves. I am up against tattoos of scars and skin So cold So deep I'm twenty feet and sinking faster than the ship I'm in; Useless to j
 60. 60. Homecoming '63 - Homecoming '63 I was so proud you went with me Everyone turned their head when we walked in They said look at that perfect pair As you blushed from all their stares And my chest swelled up with
 61. 61. Housut Roikkuu - Housut roikkuu, hoppipäät nyökkää Housut roikkuu (Legendaarista) Hoppipäät nyökkää (Päälliköt paikalla) Housut roikkuu (Liiga! ) Päät nyökkää Housut roikkuu, hoppipäät nyökkää Ne aina kysele
 62. 62. I Bêdziesz Znów Kochaæ - Nic tak piêknego nie przytrafi siê ju¿ nam Choæ czujesz coœ czasem To na myœl o mnie zwykle tracisz smak Choæ nikt z nas na pewno ju¿ nie wróci tamtych chwil To wierzê, ¿e z czasem To co piêkne
 63. 63. I Never Go Around Mirror - I can't stand to see A good man go to waste One who never combs his hair Or shaves his face A man who leans on wine Over love that's told a lie Oh, it tears me up to see A grown man cry So I
 64. 64. I Never Loved a Man - You're a no good heartbreaker You're a liar and you're a cheat And I don't know why I let you do these things to me My friends keep telling me That you ain't no good But they don't know That I
 65. 65. I Thought Wrong (Poem) - I thought we were friends Maybe I thought wrong. I thought I loved you. And again... I though wrong. I thought I was right, But clearly I thought wrong. And it turns out... I've been wrong...
 66. 66. I Wanna Be Perfect (2 Person Version) - (Spoken) Person 1: Look at that girl all the guys looking at her... I said, it's not fair!! I hate that girl over there!! She says I'm jelous of her, So I just say sure... Person 2: Who can bla
 67. 67. I Wonder Do You Think of Me - If you drive around Back in our old hometown I wonder do you think of me When you drive by a school Do you remember two fools I wonder do you think of me And remember the park Where you struck
 68. 68. I'm Losing You All Over Again - Everywhere I turn someone reminds me of you I remember all the things that we used to do I think I'm over you and then I'm losing you all over again I smell the fragrance of your sweet perfume I
 69. 69. I'm No Stranger To The Rain - I'm no stranger to the rain I'm a friend of thunder Friend, is it any wonder lightning strikes me I've fought with the devil Got down on his level But I never gave in, so he gave up on me I'm n
 70. 70. I'm Over You - Where there's a cloud, don't mean there's rain Tears in my eyes, don't mean there's pain Don't flatter yourself I'm over you Things aren't always what they seem You can't believe everything you
 71. 71. Intente Olvidarte - Jure tirar a la basura todo tu recuerdo Le di borron y cuenta nueva el carazon Y prometí borrar tu nombre de mi historia Para volver a empezar, para recapacitar. Jure reconstruir el mundo que hic
 72. 72. It Ain't Nothin' - My boss is the bosses son And that makes for a real long day And when that day is finally done I'm facin' forty-thousand cars on the interstate Feelin' lower than a well digger's shoes Knee deep
 73. 73. Jak Rzecz - Poprzez palce moich r¹k widzê ¿e Wszystko siê wymyka i traci sens Poprzez palce moich r¹k p³yn¹ dni Nie wiem nawet ile ju¿ w s³odkim winie Topiê ³zy gaszê wolno s³onoœæ ich A mo¿ê to mój b³¹d, ¿
 74. 74. Käännän Sivuu - "Houston meil on ongelma", ne kopioi mun tekniikan mun tyylin ja äänen ja koittaa rakentaa siit replican En ottanut kantaa, vaikka näinkin sen tulevan mut nyt on kreivin aika laittaa jäihin ne une
 75. 75. Kaikki Hyvin - Cheek, Lord Est Mul on kaikki hyvin tänään Mulla kaikki hyvin on Mulla kaikki hyvin on Mulla kaikki hyvin on Kesäkuun keikoista laskustin just Popgramia Ja nyt oon Stockmannilla, miettii mitä o
 76. 76. Kanssa Tai Ilman - Digaan tyttöI, tyttöI, tyttöI, tyttöI, tyttöI juumaloin Blondei taikka brunettei, tai vaik ne leikkais tukan pois (Hehe) Mut niit ei voi ymmärtää, ne jättää sut kyyläämään, suu auki ymmällään Mon
 77. 77. Know Your Enemy - As useless as I am I have little left to give. Take me out tonight don't forget your jacket. Bring it with the rest of you. I'll be the one on the left, coughing up any at best. Waiting fo
 78. 78. Korowody Marzeñ - Zbyt pochopnie oceni³am nas zbyt naiwnie chcia³am myœleæ chaos ¿ycia zmieniæ w ³ad czemu wzrok twój zimny jest jak stal czemu wolisz odejœæ ni¿ zrozumieæ mnie raz szansê daæ Mia³o tak byæ
 79. 79. Koukussa - Se on sun heikko kohtas, sit ei ohjata järjellä Ei hoitavaa lääket, täytyy koittaa vaan vältellä Se on sun heikko kohtas, sit ei ohjata järjellä Ei hoitavaa lääket, täytyy koittaa vaan vältellä M
 80. 80. Kto Mo¿e To Daæ - Za s³aby by mo¿na go odczuæ A roœnie w si³ê zabija spokój I bojê siê on zabiera wszystko mi Wszystko czym mog³am ¿yæ Tak dawny a tkwi gdzieœ we mnie D³awi oddech przenika moje wnêtrze Ból jest
 81. 81. Kulje Mun Kanssa - Hei, ei, ei, ei Never disappear Ei, älä pelkää, en haihdu täältä kulumallakaan Ja toisin kun monet muut, mä en tullu puhuu paskaa vaan Oon täällä satoi tai paistoi, kasaan kasoittain raitoi Suom
 82. 82. Kurkipotku - You're the best! Around! Liiga! Te rokkaatte nyt parhaitten kaa Älä nukahda, ei! Pysy mukana, ei! Kun meistä aika jättää, paras voi olla kuka vaan You're the best! Around! Mikään ei saa s
 83. 83. Liekeissä - Ch-ch-cheek Mä oon liekeissä, pannaan meneen Liekkeihin bensaa sataa Mä jätän mestat pala-maan (Tänään on bileet, kaikki sileeks) Mä tulin, tulin tänään, mä meinaan juhlii tänään Jee-e (Tänään
 84. 84. Liiku - Ku saavuin paikalle se kiinnitti mun huomion Se toi taloon hiittii niinku nuotio Mä jumituin tsiigaa, vaivihkaa mittailee Mun aistit taas pikkasen maistissa kikkailee Ou en mahtanut mitään Et ol
 85. 85. Lo Prohibido Del Amor - Si alguna vez te encuentro por ahi No me saques la vuelta y disimules Sonrie y di que soy solo un amigo Si de la mano el pasea contigo Me gustaria ver que eres feliz Yo se que es un buen tipo y
 86. 86. Love Is Love - Love is love and love is everything Love is love is when you're by my side Love is love and love is not enuff A little voice inside the cries C'mon my friend forget your pride You need someone t
 87. 87. Lyijykynä - Istun himassa taas iltaa ilman yhtäkään kaverii Seurana vaan mun kynä ja paperii Lasken suojauksen kun vaihdan kypärän barettiin Joutuu välil miettii miks joku jykä tätä kadehtii Missä kuljenkin
 88. 88. Magia Tych Swiat - Zbyt dluga zima trwa Zmrozila serca nam Juz snieg dawno zasypal nasz swiat Wspomnien czar Tej zimy trudniej jest Uslyszec ludzi smiech Gdzies sa ukryte pod maska klamstw Tesknoty w nas W blas
 89. 89. Masochizm Serc - Muszê to przyznaæ odpychasz mnie jak odleg³e krañce œwiata tak ró¿nimy siê ¿adnych przyrzeczeñ wiêcej i ¿adnych k³amstw co by³o wspólne dawniej dzisiaj dzieli nas jak d³ugo chcesz mod
 90. 90. Me Quedare - Te llevas en tu equipaje todos Mis recuerdos no quieres Dejarme nada, quieres que Te olvide no sera tan facil Te llevas lo que quieres Yo te lo doy todo no necesito Lo comprado Lo que hace dan
 91. 91. Mi Linda Niña - Quién la viera Con los libros bajo el brazo Quién la viera Coqueteando en el salón Ella es mi niña amante Ella es todo mi ser. Quién hubiera pensado Que me hubiera enamorado De esa linda niña
 92. 92. Miedo - Hace tanto tiempo sin saber de ti, Por fin me encuentro, frente a frente, Extraña sensación, buscar adentro, En libertad de sentir me preso, Frente al espejo, llorar mis miedos Miedo de sentir m
 93. 93. Mitä Tänne Jää - Ch-ch-ch-ch-ch Kautta kiven ja kannon Ja oman nimen mä vannon Et mä vien tän skenen Just sinne minne mä tahdon Liiga päättää miltä suomihiphop Kansan korvaan kuulostaa (Liiga! ) Eikä siihen o
 94. 94. Moje Katmandu - Ten g³os jest we mnie tu Pójdê za nim znów A¿ do Katmandu On mnie budzi I mówi mi wci¹¿ by iœæ Iœæ od ludzi I zamiast coœ mieæ Znów byæ Byæ kimœ innym I siedem œniæ snów jak kot Ptakiem z
 95. 95. Mökkireissu - 1. Kootaa jengi taas kokoo ja pakataa biilit Ain takana tiivist, ahtaus tuo vakavaa fiilist Meil on ollu möksäl vuosittain tapana miitit Ja vaik muutenki vedetään ain vapaalla niitit Ni nää mökk
 96. 96. Nälkä - Kumarran nöyrästi ja syvään niinku näytelmien jälkee Kiitos, et ostit tän lähes täydellisen lp:n -mitäh? Jos tää meni jo yli hilseen Voit jättää tän levyn kuuntelemisen hyvin siksee Klassikkoalb
 97. 97. New York State of Mind - Some folks like to get away, Take a holiday from the neighborhood Hop a flight to Miami Beach or Hollywood. I'm taking a Greyhound on the Hudson River line I'm in a New York state of mind.
 98. 98. Nice Night For a Fist Fight - Take back your new yellow dress the one without the blood stains that makes you feel the best, but insincere and moving scared you were just waiting patiently for a moment between the second you k
 99. 99. Nie Wiem Co Nie Wiem Kto - Gorzkie chwile upadków dobrze znasz G³odny moich dotyków, czu³eœ zdrady smak Bieg³am zawsze na oœlep, rani¹c ciê Szepcz¹c k³amstwa o sobie pogubi³am sens... Nie wiem co Podpowiada mi drogê z³¹
 100. 100. No Me Conoces Aún - No me conoces aún, Porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor de verdad. No me conoces aún. Las emociones que te hice sentir Son solamente los día
 101. 101. Nobody - Juz coraz mniej, sam wiesz Nadziei w nas Staram sie zwalczyc wlasny ból I zal Dzis tylko Ty móglbys Ukoic strach Wypelnic pustke mego Ja Choc raz Trace sile Wymykasz sie z mych rak Zobaczys
 102. 102. Nos Falto - Era sexo perfecto lo que habia en nuestra cama No dejamos jamas ni un pedazo de piel sin calor El saciar nuestras ganas era lo que importaba Complacer los sentidos hasta perder la razon El peor d
 103. 103. Nothing At All - It's amazing how you can speak right to my heart Without saying a word, you can light up the dark Try as I may I could never explain What I hear when you don't say a thing Chorus: The smile on y
 104. 104. Numerous Murders - All night long I am watching you connect the gaps and cracks which make me famous I'll pull this knot out from my throat Recite the reasons how not to choke (You are the one that keeps me far fro
 105. 105. Nyt Skarppina - 1. Välil pysähtyy miettii miten nopee aika kulkee Koitan pitää huolta siit et ei ainakaa mul mee Mitään huomaamat ohi vaa siks et aika sulkee Duunaan muuvssei ennen ku ne päälle laittaa turpeen
 106. 106. One More Time - I strofa Baby i’m gonna drive you home,you’re leaving All is not enuff no more,belive me You wanna change the game you play What is wrong with you today You promised me to stay the same Don
 107. 107. Oto Ja - Oto Ja S³yszê ka¿dy szept Us³yszê te¿ to Czym chcesz zraniæ mnie Znam wiele k³amstw Bawi¹ one oczy me Lecz pozwalam widzieæ mnie Tak¹ jak chcê Oto Ja Czasem s³owa rani¹ mnie Choæ zamiast s
 108. 108. Oto ¯ycia Smak - Œcinaj jak kat G³owy zlec¹ tym Co w imiê z³a skrobi¹ Do twych drzwi Œcinaj bo jak Mo¿esz pewnoœæ mieæ Kto za co tobie jutro Zetnie ³eb Poznasz ¿ycia smak wiem Stoisz jak s³up Kiedy trzeba
 109. 109. Pelihelvetti Feat.herrasmiesliiga - 1. Brädi: Täs liigas pelaavil on munaa, niinku tasiksel habaa Iskee heti alotuksessa palasiks sun lavan Jos silti pääset ohi, takaan että selästpäin kolisee Sillä meiän ykköskentäs pelaa pelkäst
 110. 110. Pe³ni Obaw - Powiedz jak Uwierzyæ mam, ¿e to co teraz powiem Znów nie zrani Ciê I kiedy dasz odpowiedŸ na Pytania, których wrogiem Jesteœ po dziœ dzieñ Pe³na obaw Ktoœ mi³oœæ obieca³ mi Pe³na obaw Ktoœ z
 111. 111. Pomona For Empusa - Are we still connected or was it just a plot, to get yourself off, and hope that I'm not listening when it happens. (she said) I can't begin to say how sorry I am, I never ment for this to ha
 112. 112. Prometi Olvidarte - Habia prometido que te olvidaria pero no lo e conseguido todavia Porque aun sigues bien presente aqui en mi mente y olvidarte no podria aunque lo intente. Tu recuerdo me lastima y me atorment
 113. 113. Prowadÿ Mnie - Ta noc koñczy siê nie pozwólmy odejœæ jej g³odni wra¿eñ obiecanych w jeden wieczór, jeden taniec by jej smak poczuæ dziœ ch³onê ka¿d¹ z dusznych chwil w bezlitosny, bo ostatni jeden wie
 114. 114. Raeplaulajan Vapaapaeivae - Cheek: Yleensä nousen sängyst myöhään sit seuran kaa tai ilman laitan töllön päälle otan seurantaan maailman lapan murot suuhun, hörppään aamukahvit perää mun sumppi on sellast myrkkyy et siit ma
 115. 115. Rainy Day In London - You won’t believe it but this is true I have lived a double life I had two lovers, two jobs, two names and it all really felt very nice And then the other day I decided I would make a call
 116. 116. Räplaulajan Vapaapäivä - Cheek: Yleensä nousen sängyst myöhään sit seuran kaa tai ilman laitan töllön päälle otan seurantaan maailman lapan murot suuhun, hörppään aamukahvit perää mun sumppi on sellast myrkkyy et siit ma
 117. 117. Recodo - Pena tras pena Las que destrozan mi vida Pena tras pena las que deztrozan mi vida Como lastiman a mi pobre corazon Triste y cansado solo esperare la muerte Por que no quiero ya la vida sin tu am
 118. 118. Ruusuillatanssimista - 1. Maailmas on isompiiki huolii ku mä ja mun räpit Mut nää on niit mit mä käyn päivittäin läpi Ei aikaa parantaa maailmaa, jätän sen vaa muille Omat huoletki paperilta vaa räkäsen kaduille Tää o
 119. 119. S Is For Susan - The look in your eyes is barely recognizable; or so it seems to be attracted to everything within reach of a whisper. Srain your ears, just to hear them speak. Seconds slip by, words
 120. 120. Saekeet Itkee - "...oh the possibilities, picture all of the possibilities sounds like a love song, sounds like a love song..." Joo, ei ollu tarkotus satuttaa, mut näin kävi. Kuuntele.. Tein tän biisin sulle ku e
 121. 121. Säkeet Itkee - "...oh the possibilities, picture all of the possibilities sounds like a love song, sounds like a love song..." Joo, ei ollu tarkotus satuttaa, mut näin kävi. Kuuntele.. Tein tän biisin sulle ku e
 122. 122. Samaa Rataa - Roope herää aamulla, päällä kauhee krapula Vetää ekat savut ja kelaa, et tarviis apua Mut ei aikaa katua, sama meno jatkuu Rahat meni eilen, nyt sit kavereiden laskuun Viimeisetkin sentit tuhlaa
 123. 123. Samotnie Spêdzê Noc - Myœli czarne na codzieñ mam albo defekt inny nie chcê czuæ jak stajemy siê wobec siebie zimni dobrze smakuje kawy ³yk œwie¿y powietrza ch³ód w ka¿dy dzieñ gdy ciebie brak dotyk twój tak
 124. 124. Satalasissa - 1. ’97 tienhaarast lähin kulkeen tänne päin Seittemän vuot rullasin et pääsin tänne näin Tien tänne räin, sama luinko vai tein sit tät ni kaikki on seuraust reitist mitä teinin läksin Mä hurahin
 125. 125. Se Me Acabo La Vida - Se me acabo el dia a las diez de la mañana cuando noto tu ausencia sobre mi cama Y me desayuno un bocado de tu ausencia con sabor a dolor con sabor a nostalgia que me quema hasta el alma se m
 126. 126. Secret Mission - Secret mission, looking for a lover Don't disturb, 'cause I am under cover Out of mission, looking for a lover In disguise, and working under cover Oh. O-oh Oh. O-oh Hey! I caught you, freeze r
 127. 127. Sera Que No Me Amas - Dime por favor, que puedo hacer yo Que mas te hace falta Si todo te lo eh dado, mi vida entera Me quede sin nada Sin ternura soy tu exclavo Sera que no me amas. Que mas quieres de mi, Dilo po
 128. 128. Serious Song - I didn't know that it was serious I didn't know that I was wrong I didn't know that it was something else as mysterious I lose control to finaly lose myself Serious serious serious Serious se
 129. 129. Side - Cheek Näkökulma Kuka sä oot? Side Yhtä ei voi koskaan kyseenalaistaa Koska se ei oo koskaan kyseenalaista Jos sä pidät mun selkää, mä pidän sun selkää Yhtä ei voi koskaan kyseenalaistaa Koska
 130. 130. Sikaryhmä - Jäbä pyys sillon keskiviikkon ku oltii tislaamas et ”Jare, lupaa tehä biisi Sikaryhmäst” Mä olin et ”no, joo” mut en todellakaa ymmärtäny et mitä jäbä sillon meinas. Nyt mä tajuun, ja jos oisin t
 131. 131. Sikaryhmae - Jäbä pyys sillon keskiviikkon ku oltii tislaamas et ”Jare, lupaa tehä biisi Sikaryhmäst” Mä olin et ”no, joo” mut en todellakaa ymmärtäny et mitä jäbä sillon meinas. Nyt mä tajuun, ja jos oisin t
 132. 132. Soitellaan - Mä tiesin tän päivän tulevan ja Osasin odottaa et eteenpäin on kuljettava Ovi suljettava, jätettävä taakse tää vaihe Ja se meikäläisen taas vetää haikeeks Se on ain vaikeet pakkaa laukut ja hyväs
 133. 133. Starczy S³ów - Kiedy widzê w twoich oczach strach Sam ju¿ nie wiesz czy uwierzyæ masz W sens mych s³ów W moje ³zy Wiem ¿e trudno z czasem razem trwaæ Z czasem ka¿dy dotyk traci smak Z czasem te¿ braknie si³
 134. 134. Stop - [Chorus:] Tänään setit menee niinku kapteeni käskee Tänään jengit tekee niinku kapteeni käskee Kun mä sanon stop, kukaan ei liiku enää, liike loppuu niinku seinää Stop! Puun takaa, varottamat,
 135. 135. Straci³am Swój Rozs¹dek - Od tamtej chwili inna ja Patrz¹c na siebie siebie mi ¿al Jak bardzo mocno dano mi Odczuæ, ¿e nic nie znaczê Ci¹gle pamiêtam tamten dzieñ Walczyæ o siebie mia³am szansê O coœ co wa¿ne mog³o byæ
 136. 136. Streetlights - I lost my heart in Luxemburg I messed around in Amsterdam and Paris made me wanna dance and now I'm lost In London Town I found myself in Tokyo but lost control in New York I had a drink in Mos
 137. 137. Sun Täytyy - KERTO (Sami Saari): Unohda unelmas Ollaan tää ilta vaan Sun täytyy ottaa iisimmin Älä vaadi multa enempää Hautaa noi toivees pois Ne mulle liikaa ois Sun täytyy ottaa iisimmin Älä pyydä multa
 138. 138. Suu Kii - 1. Jos on tarvis en pidä biiffei vaa vahalla, mä ja mun juipit ei olla striittei vaa lavalla, mä en lyö pelkästää netis, biiteil ja sanalla, Sä kerroit kuin rimmaat ja friikkei paat samalla, Kun
 139. 139. Swell - Try and define the energy it takes to write these lines. that I find useless all the time. Everyday I try not to stay awake. But instead asleep A safety net I keep. Get up and over
 140. 140. Sylkäsy - 1. Cheek tai kusipää, tiedät mut monilla nimillä Murskaan jengii sit laval, niinku gorilla kivillä Tai huuhdon suuta clubilla holil tai binillä On mieli sale riimeis, ku hara torilla bilillä Jos
 141. 141. Tak Mi Ciebie Brak - Nie mów mi nigdy Tych s³ów nie pojmiesz sam I nie wiesz jak bardzo ich ¿al Nie widzisz nigdy Ju¿ nie chcesz widzieæ, jak Jedno z nas rani Nie ja Jeœli mo¿esz mi pomóc Nie odmawiaj, nie mów ni
 142. 142. Tappiin Asti - On ollu ahistavaa seuraa vierest, kun kaverit flippaa Naiset saa miehen hulluks, oisko parempi skippaa ne? Ne ajaa kaverit sippaan itsetuhoseen tilaan Tää on suolen yleisin syy miks ne kutoseen ti
 143. 143. Te Metiste En Mi Cama - Si me hubiran dicho lo que hiba a pasar jamas te lo habria creido Si me hubiren dado ganas de apostar se bien que habria perdido.A que yo paresia una noche quisas. Un ecuentro furtivo igual a
 144. 144. Te Quiero Más Que Ayer(Con Aracely Arámbula) - Hoy vuelvo a sentir tus ojos sober mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentacion que dice que aún te amo Yo nunca he podido controla
 145. 145. Te Vas Con El - Ahora te vas, y me dejas el alma triste y sola, de mi cariño, no quieres nada pues ya hay alguien mas, es el que ocupa el que hasta ahora fuera mi lugar, ahora te vas, y me dices que lo sientes,
 146. 146. Tell Lorie I Love Her - If I were alone in the desert Without a drink of water around With my knees and hands in that white scorching sand With the hot Sahara, sun beating down If I could be granted my wishes Anything
 147. 147. The Ghost You Are - Let's paint her chalk white see if she reacts to the colors I admire. All the details she blurts out freely, all the details die completely Scream bury a whisper inside your room; caught in
 148. 148. The Girl In The Mirror (Poem) - Mirror, Mirror what do you see? I see a girl staring back at me. A girl that's sometimes too sad to cry. A girl that's too scared to scream. A girls that's too shy to look anyone in the eyes. Th
 149. 149. The Starting Line - Prestes a dizer algo, de olhos fechados, Está frio, e estou em casa Eu sinto-me um nada outra vez, Figindo não ligar, mas eu ligo, E eu ligo, não digo outra palavra Nosso tempo foi inútil, mas e
 150. 150. This Would Be Easier If You Would Just Die - If you can hear this And I know you won't The blood cut from our throats Echoes where we deserve to go Straight into that red man's hands Alive with fire and one last chance What would your sis
 151. 151. Til a Tear Becomes a Rose - Darling, I can see the clouds around you And in your heart I know a sorrow grows But if you weep I'll be right here to hold you 'Til each tear you cry becomes a rose Dearest love, I know your hea
 152. 152. To ¯al ¯e ¯yjesz - Bêdê patrzeæ, a¿ wypatrzê Ciê Spoœród wielu innych pod³ych œwiñstw I choæbyœ nawet w kamieñ zmieni³ siê I w tej postaci ¿y³ Wiesz dobrze, ¿e pamiêtam nieprzespanych nocy lêk Znam dobrze ka¿dy mo
 153. 153. To Co Dobre - Zamkniêta w sobie szukasz ucieczki Boisz siê wyjœæ, boisz siê chcieæ Wiem jak jest trudno strach przezwyciê¿yæ Na przekór ¿yciu nadawaæ mu sens Wszystkim nam brakuje szczêœcia Masz to, na c
 154. 154. Trivit - In sight of close calls beat the plaster off the wall. Claustrophobic area; waking up to nothing. Remember one name. Catch the corner of the page. Close the book and never look back agai
 155. 155. Tsekkaa Ittes - Ja taas tanssilattial on tankit tanssimas -HYI! Huulet töröllää niinku sust ois malliks -NOT! Ku hikoilet ja musan tahtiin ravistat Koht seinätki on maalissa ku parkkihallissa Vaik kui vonkaat,
 156. 156. Tu Mi Fiel Amante - Tu mi fiel amante tu me has entregado todo lo que soñe lo que tanto espere De una mujer eres tu Tu llamaste mi atencion tambien mi corazon cuando te conoci un momento en que de ti mi amor t
 157. 157. Tuhlaajapoika - Rahaa, massii, pätäkkää, tuohta, Ne ei mulle tuota tänäänkään huolta, Pelaan sillä mitä kertynyt on sukan varteen, Pakkaan reppuun vaan just sen mitä mukaan tartten, Ja nostan mankan olalle,
 158. 158. Turn Around - I work the day 4 the nite you know that i will i will be your only lover Stop looking 4 another Maybe i’ll just get high you know that i will i will gonna get to you it’s gonna be all right All
 159. 159. Tytöt - Tytöt, tytöt Tytöt, tytöt Tytöt, tytöt Kun niistä riittää aina puhuttavaa Se on hullua ja ei tuu koskaan muuttumaankaa Usein sitä kuulee: "siitä puhe mistä puute" No, tohon ei kai tarvii sanoo
 160. 160. Ukonilmalla - Nyt on ukkosta ilmassa Mun täytyy pysyä vaan himassa Mä pidän sadesuojaa Ja odotan parempia päiviä Nyt on ukkosta ilmassa Mun täytyy pysyä vaan himassa Mä pidän sadesuojaa Ja odotan parempaa
 161. 161. Vastatuulta - Kun tuulee vastaan, vauhti hidastuu Ja sul on aikaa miettii, missä mennään Mä muistan ku mä murruin Broidi itki, ei saatu jäädä, mut mä koitin silti Jere jäI seisoo sairaalaan, tsiigas ku me lähe
 162. 162. Vieni Con Me - Vieni con me ti portero lontano perque la vita cosi bella lo sai e vedrai, que portero la strada per stare insieme a te. MUSICA!! Every night every day theres a way to be loved and wene te s
 163. 163. Vieni Con Me (Album Vrs) - Every night, every day There's a way to be loved And when the sun goes down I feel you in my mind Unforgettable eyes Every night, every day we come together The music'll set you free Stasera s
 164. 164. Vieni Con Me (Italian Version) - I strofa Anche se non lo sai E’da un po che ci sei E se non te ne vai Io ti presento ai miei Avvicinati un po R: avvicinati un po Dai non fare cosi’ R: che stiamo bene E se mi dici si Stase
 165. 165. Voglio Un Canzone - You are the sun in the morning She’s like a beautiful light Because nothing like you babe Com on and dance in the night We’ll get closer and closer Because i’m loosing control We’re runni
 166. 166. Welcome To My Life - I tried to look in your eyes when you were playin' hacky sack at the camp (yeah, yeah, yeah, yeah) I tried to do everything for you, except take out that old screen (yeah,yeah,yeah,yeah) Your sis
 167. 167. What Is This - It's tearing me up inside. It's wasting all my precious pride. Oh what can it be? Yeah, just, just tell me. I wanna know What this is all a_bout, So... I'm asking... What is this, what is thi
 168. 168. What Would You Do - Chorus x2 What would you do if you Knew all of the things we know Would you stand up for truth Or would you turn away too? And then what if you saw All of the things that's wrong Would you sta
 169. 169. Wherever You Are Tonigh - I play the hits on the late night show I'm the King of small town radio When all the stars sing you to sleep It's just this old turn table and me She used to call about 2 am Feeling lonely and n
 170. 170. Which Wrist First - Don't let me shut this light For the killer in my head Needs a signal to prove that I am not dead just yet But burned out and going blue The salt is set with open wounds Doused and fresh I can
 171. 171. Œwiat Otêpia³y - Nasyæ mnie z³udzeniami znów powiedz, ¿e jak nikt mnie kochasz tak jak ja trzeba martwym byæ nie czuæ nic gdy jej ust dotykasz ile mogê znieœæ t³umi¹c przykroœæ wci¹¿ udaj¹c, ¿e tylko gram
 172. 172. Widzê Twoj¹ Twarz - Mo¿e za bardzo chcia³am zmieniæ twój œwiat? Pewnie niechc¹cy znów zrani³am Ciê tak, wiem Zburzy³am coœ, co twraæ mog³o i daæ Mi odrobinê Ciebie, Lepszy czas... Widzê Twoj¹ twarz, Wci¹¿ brakuje
 173. 173. Wilczy Apetyt - Pazernoœæ, jak bluszcz razem z wiekiem w twym ciele rozrasta oplata ci serce i rozum, ju¿ w sid³ach jej trwasz nienawiœæ do innych i zazdroœæ ci oczy przes³ania a ogrom twych potrzeb to wielka
 174. 174. Woda - Zapewne spytaæ znów chcesz Czy to, co robiê, jest z³e S¹dz¹c po minie, nie zrozumiesz ju¿ mnie To takie straszne, gdy nagle bliski Ci ktoœ Szarpie za gard³o, nie pytaj¹c o g³os Ju¿ nie wystarczy
 175. 175. Wreck Simple - Are you upset over all of this? Or are you just playing dead? Adding up the math. I can blink my eyes in a sad sadistic fashion in the hopes it’d make you move. In the hopes it’d make you
 176. 176. Wyczerpana - Widzisz jak Wyczerpana od ran W sid³ach swego smutku tonê Dziwny mrok Znów przeszywa tê noc Coœ mówi mi, ¿e nadszed³ koniec nas Czego chcesz Pewnie sam gubisz siê Ju¿ samotnoœæ jest twym dome
 177. 177. Wyrzuæ Ten Gniew - Zobacz jak Ka¿dy mój dzieñ Na skinienie twoich r¹k W pozytywny zmienia siê A¿ chce siê ¿yæ i wierzyæ, ¿e To co przyjdzie razem z tob¹ Memu ¿yciu nada sens Ca³y czas z tob¹ byæ Ca³y czas liczê
 178. 178. Wyznanie - Mogê wszystko Ci daæ Wszystko czego Ci brak By przy Tobie znów byæ Tak blisko znów Powiedz tylko, ¿e chcesz Nie odrzucaj dziœ mnie Nawet gdy dotyk mój sprawia Ci ból Tylko ból Jeœli wierzysz
 179. 179. Your Latest Victim - Throw me hard so I hit the concrete, Scream words that you never did mean. Even I can't stand this evidence, It's clear, so clear. Ringing in my ears won't stop, And you've been smiling all alon
x

Conte para seus amigos as músicas que você curte

FECHAR

Playlist atualizada com sucesso!

Os programas existentes nesta playlist não podem ser salvos.

Apagar Todas
Comunicar erro

Sua senha é secreta. Nenhum funcionário do UOL está autorizado a solicitá-la.

© 1996-2013 UOL - O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. Hospedagem: UOL Host